Legislatie

Ultimele articole

LEGISLATIE

Norme nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice. 
În baza prevederilor art.56 alin.1, 61 si 78 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, ale art.59 alin.(2) lit.g), ale art.168 si 177 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.4 alin.2 din Legea nr.541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare, În temeiul prevederilor art.48 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României.
Banca Nationala a României emite prezentele norme.
Art. 1 – (1) Prezentele norme se aplica institutiilor de credit persoane juridice române si sucursalelor institutiilor de credit straine, autorizate sa functioneze pe teritoriul României, denumite în continuare împrumutatori, si reglementeaza conditiile minime de acordare, garantare si derulare a creditelor destinate persoanelor fizice.
2) Dispozitiile art.3, ale art.4 alin.(1) lit.a) - e), ale art.5-10, si ale art.14 si 15 nu se aplica în cazul creditelor ipotecare destinate persoanelor fizice, acordate de împrumutatori în baza Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, acordarea, garantarea si derularea acestor credite realizându-se în conditiile prevazute de Normele metodologice nr.3/2000 de aplicare a Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, emise de Banca Nationala a României si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Art.2 – Institutiile de credit sunt obligate sa încadreze creditele destinate persoanelor fizice în una dintre urmatoarele categorii:
a) credit de consum – reprezinta orice credit contractat de o persoana fizica, în vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului si/sau ale familiei acestuia ori pentru achizitionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investitii imobiliare, în sensul prevazut la lit.b);
b) credit pentru investitii imobiliare – reprezinta orice credit contractat de o persoana fizica, inclusiv credit ipotecar, având ca destinatie dobândirea sau mentinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate sau care urmeaza sa se realizeze, precum si creditul acordat în scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii unei constructii ori pentru viabilizarea unui teren.
2) Încadrarea creditelor de refinantare potrivit alin.(1) se va realiza în functie de categoria creditului initial a carui rambursare este astfel finantata.
Art. 3 – Acordarea, garantarea si derularea creditelor de consum si a celor pentru investitii imobiliare se realizeaza pe baza reglementarilor interne ale împrumutatorilor, aprobate de organele competente conform prevederilor actelor constitutive, în cazul institutiilor de credit persoane juridice române, si, respectiv, de organele statutare, în cazul sucursalelor institutiilor de credit straine.
Art. 4 – (1) Împrumutatorii vor stabili în cadrul reglementarilor interne, fara a fi limitative, urmatoarele:
a) organizarea activitatii de acordare si derulare a creditelor si modalitatile de garantare pentru fiecare tip de credit
b) clauzele obligatorii ale contractului de credit, cu respectarea prevederilor legale în materie;
c) documentatia care sta la baza contractului de credit; în acest sens, împrumutatorii trebuie sa întocmeasca modele ale cererilor de acordare a creditelor, ale contractelor de credit, ale declaratiilor prevazute la art. 6 alin.(1) lit.b) si c) si ale contractelor de garantie;
d) competentele de aprobare a creditelor, în functie de valoarea acestora; în acest scop fiecare împrumutator trebuie sa stabileasca valoarea de la care un credit este considerat credit de valoare mare;
e) indicatorii/criteriile pe baza carora se evalueaza bonitatea solicitantului de credit si modul de calcul al acestor indicatori;
f) categoriile de venituri considerate eligibile de catre împrumutator, pentru scopurile prevazute la art.11. Pentru fiecare categorie de venituri împrumutatorul va stabili coeficienti de ajustare în functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta ale acestora.
g) modalitatea de determinare, pentru scopurile prevazute la art.11, a angajamentelor lunare decurgând din facilitati de creditare la care nu sunt stabilite scadente lunare.
2) Coeficientii stabiliti potrivit alin.(1) lit.f) vor fi reconsiderati periodic, pe baza unei metodologii stabilite de catre fiecare împrumutator în cadrul politicii proprii de creditare, în vederea asigurarii acuratetei acestora pe o baza continua.
Art. 5 – (1) Creditele de consum si creditele pentru investitii imobiliare sunt acordate pe baza unui contract de credit ale carui clauze vor fi stabilite prin reglementarile interne ale împrumutatorilor, cu respectarea prevederilor prezentelor norme si, dupa caz, a dispozitiilor cuprinse în legi speciale aplicabile.
2) Contractul de credit va cuprinde, în mod obligatoriu si fara a fi limitative, clauze referitoare la:
a) conditiile de scadenta, dobânda, inclusiv pentru sumele neachitate la scadenta reprezentând rate de credit si/sau de dobânda;
b) neonorarea la scadenta a principalului si/sau a dobânzii;
c) constituirea de garantii, daca este cazul.
Art. 6 – (1) În vederea obtinerii unui credit solicitantul trebuie sa prezinte cel putin urmatoarele documente:
a) documente care atesta capacitatea solicitantului si, dupa caz, a familiei acestuia de a dispune de venituri certe cu caracter de permanenta, considerate eligibile potrivit reglementarilor interne ale împrumutatorului;
b) declaratie pe propria raspundere privind valoarea angajamentelor de plata ale solicitantului si ale familiei acestuia la data solicitarii creditului si, în mod distinct, a obligatiilor devenite exigibile si neonorate la scadenta la aceeasi data. Împrumutatorii pot solicita copii de pe documentele care atesta gradul de îndatorare a solicitantului si a membrilor familiei acestuia;
c) declaratie pe propria raspundere privind litigiile cu tertii existente la data solicitarii creditului, cu precizarea, dupa caz, a motivelor care au condus la situatiile respective.
(2) În cazul construirii, reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii imobilelor ori a viabilizarii unui teren solicitantul de credit va prezenta un deviz estimativ al lucrarii si, dupa caz, un plan de finantare, convenit cu constructorul, care sa prevada esalonarea în timp a sumelor ce urmeaza sa fie avansate. În cazul în care lucrarile asupra imobilului se executa în regie proprie, termenele de utilizare a creditelor se stabilesc de comun acord cu împrumutatul.
Art. 7 – (1) Aprobarea fiecarui credit se va face pe baza unui referat care va fi întocmit si semnat potrivit reglementarilor interne ale împrumutatorului.
(2) Creditele de valoare mare se acorda cu avizul structurilor de risc existente în institutia de credit.
(3) Referatul prevazut la alin.(1) trebuie sa contina, fara a fi limitative, urmatoarele elemente:
&bbsp;&bbsp;&bbsp;a) datele de identificare a solicitantului, precum numele, prenumele, domiciliul/resedinta, codul numeric personal, cetatenia;
b) informatii/date referitoare la creditul solicitat, precum valoarea creditului, scadenta/schema de rambursare, moneda si, daca este cazul, destinatia, avansul depus de solicitant si garantiile prezentate, cu respectarea prevederilor art.8-10;
c) informatii privind bonitatea solicitantului, cu respectarea prevederilor art.11;
d) situatiile speciale în care se afla solicitantul de credit în raport cu tertii, precum litigii care ar putea afecta în mod semnificativ bonitatea acestuia
(4) Pot face exceptie de la prevederile prezentului articol creditele de consum, altele decât cele de valoare mare.
Art.8 – (1) În situatia în care creditul de consum are ca destinatie achizitionarea de bunuri, solicitantul trebuie sa prezinte garantii reale si/sau personale la nivelul creditului solicitat sau sa achite un avans de minimum 25% din valoarea respectivelor bunuri.
2) În situatia în care creditul de consum are alta destinatie decât cea prevazuta la alin.(1), solicitantul trebuie sa prezinte garantii reale si/sau personale la nivelul creditului solicitat.
(3) Politele de asigurare având ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplata, încheiate fie de catre debitor, fie de catre împrumutator, se încadreaza în categoria garantiilor personale.
(4) Pot face exceptie de la obligatia de garantare facilitatile de creditare prin trageri în descoperit de cont, precum si creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit, a caror valoare nu depaseste de trei ori nivelul veniturilor nete lunare, calculate potrivit art.11 alin.(3), fara a depasi însa o limita stabilita prin reglementarile interne ale împrumutatorului.
Art.9 – (1) Valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depasi 75% din valoarea imobilului pentru achizitionarea caruia se solicita creditul si/sau din valoarea devizului estimativ.
(2) Acordarea creditelor pentru investitii imobiliare este conditionata de prezentarea de catre solicitant a unor garantii reale si/sau personale.
(3) Valoarea garantiilor nu va fi mai mica de 133% din valoarea creditului.
Art.10 – În cazul creditelor garantate cu garantii personale împrumutatorii vor evalua bonitatea garantilor potrivit conditiilor stabilite prin reglementarile interne.
Art. 11 – (1) La evaluarea bonitatii solicitantului se va avea în vedere ca angajamentele totale de plata lunare, respectiv principalul si dobânda, ale solicitantului si ale familiei acestuia, decurgând din contractul de credit, precum si din alte contracte de aceeasi natura, cum ar fi: alte contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumparare de bunuri în rate, indiferent de creditor, sa reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului si, dupa caz, ale familiei acestuia.
(2) În plus fata de conditia de la alin.(1), la acordarea creditelor trebuie respectate urmatoarele limite:
a) angajamentele de plata lunare, respectiv principalul si dobânda, decurgând din credite de consum, precum si din alte contracte de natura creditului de consum, indiferent de creditor, nu vor depasi 30% din veniturile nete ale solicitantului si familiei acestuia;
b) angajamentele de plata lunare, respectiv principalul si dobânda, decurgând din credite pentru investitii imobiliare, precum si din alte contracte de natura creditului pentru investitii imobiliare, indiferent de creditor, nu vor depasi 35% din veniturile nete ale solicitantului si familiei acestuia.
(3) Veniturile nete lunare vor fi calculate ca diferenta între veniturile totale certe, cu caracter de permanenta, ajustate prin aplicarea coeficientilor prevazuti la art.4 alin.(1) lit.f), si angajamentele de plata de alta natura decât cele decurgând din contracte de credit si asimilate conform prevederilor alin.(1). Nu vor fi luate în calculul veniturilor totale ale familiei veniturile membrilor de familie, în întelesul alin.(5), care sunt si garanti.
(4) Toate angajamentele de plata vor fi evidentiate în declaratia prevazuta la art.6 alin.(1) lit.b).
(5) Pentru scopul prezentelor norme, prin familia solicitantului se întelege sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodaresc împreuna cu solicitantul. Prin reglementarile interne împrumutatorii pot stabili o sfera de cuprindere mai restrânsa a notiunii de familie.
(6) În cazul caselor de economii în domeniul locativ conditiile prevazute la alin.(1) si (2) lit.b) vor fi incluse în cadrul conditiilor care trebuie îndeplinite pentru plata sumei contractate în baza contractului de economisire-creditare, reprezentând credit acordat.
Art. 12 – (1) Pot face exceptie de la prevederile art. 8 si 11 creditele pentru efectuarea de tratamente medicale si pentru deces.
(2) Împrumutatorii vor stabili prin normele proprii de creditare conditiile de acordare si de garantare a creditelor prevazute la alin. (1).
Art. 13 – (1) Contractele de credit/finantare încheiate de împrumutatori cu societati comerciale, în baza carora sunt acordate acestora linii de credit pentru achizitionarea fondului de marfa, trebuie sa includa clauze potrivit carora în situatia vânzarii în rate/pe credit a respectivelor bunuri societatile comerciale vor impune conditii de acordare, derulare si garantare a creditelor destinate persoanelor fizice cel putin la fel de stricte ca cele cuprinse în prezentele norme.
(2) Prevederile alin.(1) se aplica în mod corespunzator si în cazul contractelor de credit/finantare încheiate de împrumutatori cu alte categorii de creditori, care nu intra sub incidenta prezentelor norme si care acorda credite destinate persoanelor fizice.
Art. 14 – (1) Pe durata derularii creditului pentru persoanele fizice împrumutatorii au obligatia sa urmareasca îndeplinirea conditiilor prevazute în contractul de credit, precum cele referitoare la plata la scadenta a ratelor reprezentând principalul si dobânda si, dupa caz, la situatia garantiilor si la destinatia creditului.
(2) Împrumutatul trebuie sa prezinte împrumutatorului, daca este cazul, pentru sumele puse la dispozitia sa, esalonat sau integral, documente care sa ateste utilizarea creditului în scopul solicitat, cum ar fi: contract de vânzare – cumparare, facturi fiscale, chitante fiscale.
(3) În cazul suplimentarii creditelor acordate împrumutatorii vor respecta în mod corespunzator conditiile prevazute în prezentele norme.
Art. 15 – În cazul creditelor acordate în scopul construirii, reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii unei constructii ori pentru viabilizarea unui teren verificarea încadrarii în graficul de executie a lucrarilor se va realiza în conformitate cu reglementarile interne ale împrumutatorului.
Art. 16 – Pâna la data intrarii în vigoare a prezentelor norme institutiile de credit vor proceda la modificarea în mod corespunzator a reglementarilor interne, fara a putea stabili cerinte mai putin stricte decât prezentele norme.
Art. 17 – Casele centrale vor supraveghea respectarea de catre cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevazute în prezentele norme.
Art. 18 – Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art.99 alin.2 si la art.100 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata sau, dupa caz, la art.189 alin.2 si la 191 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ori la art.34 din Legea nr.541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 19 – (1) Prezentele norme intra în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicarii acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile prezentelor norme nu se aplica în cazul creditelor aprobate de catre împrumutatori anterior datei intrarii în vigoare a acestora.
Art. 20 – La data intrarii în vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Bancii Nationale a României nr.15/2003 privind limitarea riscului de credit la creditul de consum, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.920 din 22 decembrie 2003.
Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a României,
MUGUR ISARESCU
Bucuresti, 27 iulie 2005
Legea 54/2/03/1998 - Circulatia juridicã a terenurilor 
Art. 1. - Terenurile proprietate privata, indiferent de titularul lor, suntsi ramanin circuitul civil. Ele pot fiinstrainatesi dobandite cu respectarea dispozitiilor din prezenta lege.
Art. 2. - (1) Terenurile situatein intravilansi extravilan pot fiinstrainatesi dobandite prin acte juridiceintre vii,incheiatein formaautentica.
(2)In cazul dobandirii prin acte juridiceintre vii, proprietatea funciaraa dobanditorului nu poate depasi 200 ha teren agricolin echivalent arabil, de familie.In sensul prezentei legi, prin notiuneafamilieseintelege sotiisi copiii necasatoriti, dacagospodarescimpreunacu parintii lor.
(3)Incalcarea prevederilor alin. (2) se sanctioneazacu reductiunea actului juridic panala limita suprafetei legale.
Art. 3. - (1) Cetatenii strainisi apatrizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor.
(2) Persoanele fizice care au cetatenie romanasi domiciliulin strainatate pot dobandiin Romania, prin acte juridiceintre viisi prin mostenire, terenuri de orice fel.
(3) Persoanele juridice straine nu pot dobandi terenuriin Romania prin acte juridiceintre vii sau pentru cauzade moarte.
(4)In cazul terenurilor ce fac obiectul investitiilor persoanelor fizice sau juridice straine suntsi raman aplicabile dispozitiile legislatieiin vigoare privind regimul juridic al investitiilor straine.
Art. 4. -Instrainarea terenurilor agricole situatein intravilan este libera.
Art. 5. -Instrainarea, prin vanzare, a terenurilor - agricole situatein extravilan se face cu respectarea dreptului de preemptiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendasilor.
Art. 6. - (1) Vanzatorul vainregistra oferta de vanzare a terenului agricol situatin extravilan la consiliul localin raza caruia este situat terenul.
(2)In aceeasi zi, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va afisa oferta, sub semnaturasi cu aplicareastampilei, la sediul primariei. Oferta va cuprinde numelesi prenumele vanzatorului, suprafatasi categoria de folosinta, precumsi locul unde este situat terenul.
Art. 7. - Titularii dreptului de preemptiune, prevazuti la art. 5, trebuie sase pronuntein scris asupra exercitarii acestuia,in termen de 45 de zile de la data afisarii ofertei de vanzare,in care se va aratasi pretul oferit; oferta de cumparare seinregistreazala primarie.
Art. 8. -In cazulin care,in termenul prevazut la art. 7,isi exercitadreptul de preemptiune mai multi titulari din categoria prevazutala art. 5, vanzatorul are dreptul de a alege pe unul dintre ofertanti.
Art. 9. - Dacapretul oferit de titularii dreptului de preemptiune din categoriile prevazute la art. 5 nu este convenabil vanzatorului, acesta poate savandaterenul oricarei alte persoane.
Art. 10. - Dacain termenul prevazut la art. 7 nici unul dintre titularii dreptului de preemptiune nusi-a manifestat vointa de a cumpara terenul, acesta se vinde liber.
Art. 11. -In fata notarului public, dovada publicitatii prevazute la art. 6 se face cu actul eliberat vanzatorului de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale, dupaexpirarea termenului de 45 de zile prevazut la art. 7.
Art. 12. - (1) Schimbul de terenuriintre persoane fizice sauintre persoane juridice private, oriintre persoane fizicesi persoane juridice private se face cu acordul partilor contractante, dispozitiile art. 2 alin. (2) ramanand aplicabile.
(2)In toate cazurile de schimb de terenuri, actul de schimb seincheiein formaautentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(3) Terenurile agricole proprietate publica, indiferent de titularul care le administreaza, nu pot face obiectul schimbului.
(4) Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobandeste situatia juridicaa terenuluiinlocuit, cu respectarea drepturilorsi a sarcinilor anteriorsi legal constituite.
Art. 13. - Punereain posesie a noilor detinatori,in urma schimbului realizat potrivit art. 12 alin. (1), se face de catre delegatul oficiului de cadastru agricolsi organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti,in prezenta partilor contractante sau a reprezentantilor acestora, partiin contractul de schimb, operandu-sein documentele cadastralesiin registrul agricol modificarile survenite.
Art. 14. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. (1)si ale art. 12 alin. (1)si (2) atrage nulitatea absolutaa contractului de vanzare-cumparare sau, dupacaz, a contractului de schimb, iar nerespectarea dispozitiilor art. 5si 6 atrage nulitatea relativaa contractului.
(2) Actiuneain constatare a nulitatii poate fi introdusade catre parti, procuror, primar sau de catre orice persoanainteresata.
Art. 15. - (1) Sunt interziseinstrainarile, sub orice forma, a terenurilor cu privire la titlul carora existalitigii la instantele judecatoresti, pe tot timpul solutionarii acestor litigii.
(2)Instrainarileincheiate cuincalcarea prevederilor alin. (1) sunt nule. Nulitatea va fi constatatade catre instanta judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesatesi a procurorului.
(3) Serviciile de transcriptiunisi inscriptiuni, precumsi birourile de carte funciaraale judecatoriilor vor evidentia,in registrele de publicitate, opozitiile deinstrainare formulate de partea interesatasi,in aceste cazuri, vor refuza eliberarea certificatelor de sarcini necesare autentificariiinstrainarilor, solicitate de persoanele care vor sainstraineze.
Art. 16. -Instrainarile realizate sub orice forma,in temeiul prevederilor prezentei legi, nu valideazatitlurile de proprietate aleinstrainatorilor, dacaanteriorinstrainarii acestea erau lovite de nulitati absolute, izvorate dinincalcarea unor norme imperative ale Legii fondului funciar nr. 18/1991*)si care au fost constatate prin hotarari judecatoresti definitivesi irevocabile.
Art. 17. - Regimul circulatiei juridice a terenurilor cu destinatie forestierase stabileste prin lege speciala.
Art. 18. - Dispozitiile acestei legi se completeazacu prevederile legislatiei civile,in masurain care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei legi.
Art. 19. - (1) Prezenta lege intrain vigoare dupa90 de zile de la publicarea eiin Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) Pe data intrariiin vigoare a prezentei legi se abrogacapitolul V „Circulatia juridicaa terenurilor“ (art. 66-73) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.
Aceastalege a fost adoptatade Camera Deputatilorsi de Senatinsedinta comunadin 19 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1)si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei
Legea nr. 112 din 1995 
Art. 1. Fostii proprietari persoane fizice ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiaza de masurile reparatorii prevazute din prezenta lege.
De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor proprietari, potrivit legii.
Art. 2. Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de restituirea in natura, prin redobandirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor in care locuiesc in calitate de chiriasi sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente primesc despagubiri in conditiile art. 12.
In cazul apartamentelor trecute in proprietatea statului pentru care s-au primit despagubiri, daca sunt ocupate de fostii proprietari sau sunt libere, ele se restituie in natura.
Redobandirea dreptului de proprietate este conditionata de restituirea sumei primite cu titlu de despagubire, actualizata in conditiile prevederilor art. 13.
Art. 3. Prin apartament, in sensul prezentei legi, se intelege locuinta compusa din una sau mai multe camere, cu dependintele, garajele si anexele gospodaresti aferente, inclusiv camere de serviciu, poduri, pivnite, magazii si altele asemenea, indiferent daca sunt situate la acelasi nivel sau la niveluri diferite si care, la data trecerii in proprietatea statului, constituia o singura unitate locativa de sine statatoare, asa cum a fost determinata prin constructie.
Apartamentul, astfel cum a fost definit in alin. 1, ramane considerat ca atare, indiferent daca, ulterior trecerii in proprietatea statului, s-au efectuat modificari constructive interioare ori a fost luat in evidenta ca reprezentand doua sau mai multe apartamente.
Pentru adaugarile, supraetajarile, dotarile, utilitatile si orice alte constructii, care exced apartamentul trecut in proprietatea statului, cat si pentru pierderile de valoare, imputabile, se aplica prevederile art. 13.
Art. 4. De prevederile prezentei legi beneficiaza cetatenii romani.
Art. 5. Daca fostul propietar sau mostenitorii acestuia locuiau la data de 22 decembrie 1989 in calitate de chiriasi in apartamentele trecute in proprietatea statului, ei devin proporietarii apartamentului locuit, in conditiile prezentei legi.
In cazul in care mai multi mostenitori locuiau la data de 22 decembrie 1989 fiecare intr-un apartament trecut in proprietatea statului de la fostul proprietar, ei devin proprietarii apartamentului respectiv.
Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia, daca locuiau la data de 22 decembrie 1989 in acelasi apartament cu alti chiriasi, devin proprietarii intregului apartament, astfel cum acesta este definit in art. 3. Evacuarea chiriasilor si punerea in posesie a proprietarilor se vor face numai dupa acordarea efectiva a unei locuinte corespunzatoare de catre autoritatile publice sau de catre proprietar.
Mostenitorii, in sensul prezentei legi, sunt socotiti de drept acceptantii succesiunii de la data depunerii cererii prevazute la art. 14.
Daca rudele pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata locuiau la 22 decembrie 1989 cu chirie in apartamentele preluate de catre stat de la acesta, apartamentele devin proprietatea lor, cu consimtamantul scris al proprietarului, daca le locuiesc si la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Consimtamantul va fi dat in forma autentica.
Art. 6. Pe data ramanerii definitive a hotararii comisiei prevazute la art. 15, prin care s-a dispus restituirea in natura a apartamentului, se compenseaza de drept fara indeplinirea conditiilor stabilite de Codul civil cheltuielile necesare, utile si voluptorii efectuate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor, in calitate de chiriasi, si de unitatea care a administrat apartamentul, tinand seama si de prevederile art. 3.
Contractele de inchiriere dintre fostii proprietari, mostenitorii lor, precum si rudele pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata si unitatea care a avut in administrare apartamentul inceteaza, de drept, pe aceeasi data.
Art. 7. Contractele de inchiriere incheiate in baza Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, pentru apartamentele din imobilele prevazute la art. 1, se prelungesc, de drept, pe o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii comisiei prevazute la art. 15 ultimul alineat.
Chiriasii prevazuti la art. 5 alin. 3 vor beneficia, in perioada de prelungire a contractelor de inchiriere, de prevederile legale in vigoare referitoare la construirea unei locuinte proprii prin sprijinul statului de prioritate in atribuirea unei locuinte din fondul administrativ de autoritatile publice locale.
Nu beneficiaza de prevederile alin. 1 si 2 si poate fi evacuat dupa trecerea unui an de la intrarea in vigoare a prezentei legi:
a) chiriasul titular sau membrii familiei sale sot, sotie, copii minori care au dobandit ori au instrainat dupa 1 ianuarie 1990, in localitatea de domiciliu, o locuinta corespunzatoare normelor stabilite prin Legea nr. 5/1973;b) chiriasul care refuza sa preia in folosinta o alta locuinta corespunzatoare, potrivit Legii nr. 5/1973;
c) chiriasul care subanchiriaza locuinta fara consimtamantul proprietarului;
d) chiriasul care a schimbat total sau partial destinatia ori structura interioara a apartamentului, fara consimtamantul proprietarului.
Fostii proprietari sau mostenitorii lor si rudele pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, care beneficiaza de prevederile art. 5 alin. 3, se subroga, pe data prevazuta la art. 6, in drepturile si obligatiile legal-nascute ale celor care au detinut anterior, cu chirie, apartamentul.
Nivelul chiriilor este cel stabilit prin lege.
Orice litigii intre proprietar si chiriasi sunt de competenta exclusiva a instantelor de judecata.
Art. 8. Pentru cheltuielile efectuate de chiriasi cu compensare pe seama chiriei, in conditiile legii, care au la baza documente si evidente corespunzatoare la unitatile care au detinut apartamentele, se va continua compensarea din chiria datorata noului proprietar.
Art. 9. Chiriasii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie in natura fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora pot opta, dupa expirarea termenului prevazut la art. 14, pentru cumpararea acestor apartamente cu plata integrala sau in rate a pretului.
De prevederile alineatului precedent beneficiaza si chiriasii care ocupa spatii locative realizate prin extinderea spatiului initial construit.
In cazul vanzarii apartamentelor cu plata in rate, la incheierea contractului se va achita un avans de minimum 30% din pretul apartamentului. Ratele lunare pentru achitarea contravalorii apartamentului se vor esalona pe o perioada de maximum 15 ani, cu o dobanda reprezentand jumatate din dobanda de referinta stabilita anual de Banca Nationala a Romaniei.
Tinerii casatoriti, in varsta de pana la 30 de ani, precum si persoanele trecute de 60 de ani vor plati un avans de 10%, iar plata in rate lunare se esaloneaza pe o perioada de maximum 20 de ani.
Comisionul cuvenit unitatilor specializate care evalueaza si vand apartamente este de 1% din valoarea acestora.
Fac exceptie de la prevederile alin. 1 chiriasii titulari sau membrii familiei lor sot, sotie, copii minori care au dobandit sau au instrainat o locuinta proprietate personala dupa 1 ianuarie 1990, in localitatea de domiciliu.
Chiriasii care nu dispun de posibilitati materiale pentru a cumpara apartamentul in care locuiesc pot sa ramana in continuare in spatiul locativ respectiv, platind chiria stabilita prin lege.
Apartamentele dobandite in conditiile alin. 1 nu pot fi instrainate 10 ani de la data cumpararii.
Art. 10. Sunt exceptate de la vanzare apartamentele care, la data intrarii in vigoare a legii, beneficiaza de dotari speciale, cum sunt: piscina, sauna, sera, crama, bar, vinoteca sau camera frigorifica.
Sunt, de asemenea, exceptate de la vanzare locuintele care au avut destinatia de case de oaspeti, de protocol, cele declarate monumente istorice si din patrimoniul national, precum si cele folosite ca resedinte pentru fostii si actualii demnitari.
Art. 11. Actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea prevederilor art. 9 alin. 6 si ale art. 10 sunt lovite de nulitate absoluta.
Art. 12. Fostii proprietari sau, dupa caz, mostenitorii acestora sunt indreptatiti sa solicite acordarea de despagubiri pentru apartamentele nerestituite in natura si pentru terenurile aferente sau, desi indeplinesc conditiile pentru restituirea in natura, sa opteze pentru acordarea de despagubiri.
Art. 13. Valoarea despagubirilor care se acorda fostilor proprietari si mostenitorilor acestora, pentru apartamentele nerestituite in natura, precum si pretul de vanzare, dupa caz, se stabilesc pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977, ale Decretului-lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, republicata, iar valoarea terenurilor aferente, pe baza Criteriilor privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665 din 28 februarie 1992, elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu completarile ulterioare. La valorile astfel calculate se vor aplica coeficientii de actualizare, care nu vor fi mai mici decat coeficientul de crestere a veniturilor salariale medii pe economie.
Valoarea totala a apartamentului restituit in natura si a despagubirilor cuvenite pentru apartamentele nerestituite in natura si pentru terenurile aferente nu poate depasi suma veniturilor salariale medii pe economie ale unei persoane pe o perioada de 20 de ani, calculata la data stabilirii despagubirii.
In cazul in care fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia ori rudelor pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata li se restituie in natura un apartament conform prevederilor art. 2, a carui valoare, calculata potrivit alin. 1, depaseste suma prevazuta la alin. 2, ei nu pot fi obligati sa plateasca diferenta.
Plata despagubirilor se face de catre Ministerul Finantelor, prin serviciile publice descentralizate ale acestuia, de la nivelul judetelor, municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, in conturile bancare sau C.E.C., indicate de beneficiarii despagubirilor, pe baza actului prin care se dispune acordarea despagubirii si comunicat conform art. 19, dupa 12 luni de la incheierea lucrarilor de evaluare, dar nu mai tarziu de 24 de luni.
Valoarea despagubirilor stabilite in conditiile anterioare se actualizeaza la data platii, luand ca baza salariul mediu pe economie din ultima luna a trimestrului expirat.
La dispozitia Ministerului Finantelor se constituie fondul extrabugetar pentru asigurarea punerii in aplicare a prevederilor prezentei legi, care se va alimenta din:
a) sumele obtinute de vanzarea apartamentelor care nu s-au restituit in natura, reprezentand plati integrale, avansuri, rate si dobanzi, dupa deducerea comisionului de 1% din valoarea apartamentelor;
b) sumele obtinute din lansarea unor imprumuturi de stat cu aceasta destinatie, in conditiile prevazute de Legea nr. 91/1993 privind datoria publica.
Din fondul astfel constituit se vor efectua cheltuieli in urmatoarea ordine:
a) plata despagubirilor cuvenite in conditiile prezentei legi proprietarilor si mostenitorilor acestora;
b) plati pentru restituirea imprumuturilor contractate si plata costurilor care decurg din aceste imprumuturi de stat;
c) construirea de locuinte, care sa fie repartizate cu prioritate chiriasilor aflati in situatia prevazuta la art. 5 alin. 3.
Art. 14. Persoanele indreptatite la restituirea in natura a apartamentelor sau, dupa caz, la acordarea de despagubiri vor depune cereri in acest sens, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii.
Art. 15. Cererile prevazute la art. 14 vor fi adresate comisiei consiliului local, constituita potrivit art. 16, pe raza caruia se afla situat apartamentul in cauza.
Cererea trebuie sa cuprinda datele complete de identificare a solicitantului, calitatea de proprietar sau de mostenitor al acestuia, dupa caz, mentiunea ca s-a adresat sau urmeaza sa se adreseze cu o cerere similara si altor comisii (judetene, a municipiului Bucuresti, a sectorului agricol Ilfov), precum si orice alte mentiuni care sa-l ajute sa intre in posesia apartamentului sau a despagubirilor ce i se cuvin. La cererea astfel formulata, petitionarul este obligat sa anexeze copie legalizata de pe actul care face dovada dreptului sau de proprietate ori al defunctului pe care-l mosteneste asupra apartamentului solicitat sa i se restituie in natura sau pentru care urmeaza sa primeasca despagubiri, copia de pe contractul de inchiriere, in cazul in care solicita sa i se restituie in natura apartamentul pe care il detine cu acest titlu, precum si orice alte acte pe care le considera necesare in realizarea dreptului sau.
In cazul in care, dupa adoptarea hotararii comisiei judetene, apar alte persoane cu vocatie succesorala, litigiul se solutioneaza potrivit dreptului comun.
In cazul in care fostul proprietar sau mostenitorii acestuia solicita despagubiri pentru apartamente situate in judete diferite, ei vor mentiona in cerere comisia judeteana pe care o aleg pentru stabilirea acestora. Comisia aleasa va cere relatiile necesare, inclusiv evaluarea de la comisiile judetene in a caror raza sunt situate apartamentele, in vederea stabilirii cuantumului despagubirii in conditiile prezentei legi.
Hotararile pentru restituirile in natura se emit de comisiile judetene pe a caror raza se afla apartamentele. Art. 16. In termen de 45 de zile de la data publicarii legii in Monitorul Oficial al Romaniei, consiliile locale, orasenesti sau municipale, dupa caz, propun constituirea comisiilor speciale investite cu competenta de a primi cererile si a verifica actele.
Comisiile se numesc prin ordinul prefectului in termen de 15 zile de la inregistrarea propunerilor.
Propunerile acestor comisii, impreuna cu cererile si documentele depuse de fostii proprietari sau mostenitorii acestora si rudele pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, se vor transmite, in termen de 30 de zile, comisiei judetene.
Comisia judeteana pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi este formata din:
presedinte: presedintele consiliului judetean;
membri: notarul public sau delegatul acestuia;
directorul general al directiei judetene a finantelor publice si controlului financiar de stat;
directorul directiei judetene de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului;
seful serviciului contencios al consiliului judetean;
2-6 specialisti din domeniile; gospodarie locativa si expertizari in constructii si terenuri;
secretar secretarul consiliului judetean.
In acelasi mod se vor constitui comisiile pentru municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, conduse de primarul general si, respectiv, presedinte.
Componenta nominala a comisiilor prevazute la acest articol se va stabili prin ordin al prefectilor.
Art. 17. Comisiile constituie potrivit art. 16 alin. 4 vor stabili, in termen de 60 de zile de la primirea propunerilor transmise de comisiile locale, dreptul fostilor proprietari sau al mostenitorilor acestora si al rudelor pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata pentru restituirea in natura, acordarea de despagubiri, cuantumul acestor despagubiri si vor emite hotarari in acest sens. In termen de 5 zile, hotararile vor fi comunicate, in scris, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora si rudele pana la gradul al doilea ale fostului proprietar in viata, chiriasilor din apartamentele care se vor restitui in natura, precum si persoanelor juridice care detin apartamentele. Evaluarea apartamentelor se va face de catre comisii tehnice de specialitate desemnate de comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov.
Comisiile hotarasc cu votul majoritatii membrilor lor.
Art. 18. Hotararile comisiilor judetene, ale comisiei municipiului Bucuresti si ale comisiei sectorului agricol Ilfov sunt supuse controlului judecatoresc, potrivit legii civile, si pot fi atacate in termen de 30 de zile de la comunicare. Membrii comisiilor judetene, ai comisiei municipiului Bucuresti, ai comisiei sectorului agricol Ilfov si ai comisiilor locale, precum si toti functionarii publici implicati in aplicarea prezentei legi, care indeplinesc cu intarziere, gresit, sau nu indeplinesc atributiile ce le revin, raspund, dupa caz, disciplinar, material sau penal.
Art. 19. Hotararile comisiilor judetene, ale comisiei municipiului Bucuresti, ale comisiei sectorului agricol Ilfov, precum si hotararile judecatoresti, ramase definitive, se comunica petitionarului si primarului comunei, orasului, municipiului Bucuresti, dupa caz.
Hotararile judecatoresti ramase definitive se comunica si comisiilor care au emis hotararile ce au facut obiectul judecatii.
Art. 20. Actele prevazute la art. 19 se transmit, in original, beneficiarilor si, in copie, serviciilor publice descentralizate mentionate la art. 13 alin. 4.
Art. 21. O data cu restituirea in natura si dobandirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor se dobandeste si dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente, asa cum au determinate la data trecerii in proprietatea statului, cu exceptia suprafetelor ocupate si aferente altor constructii si dotari edilitare realizate, cu aprobari legale, dupa aceasta data.
Art. 22. In cazul in care apartamentul care se restituie in natura se afla intr-o cladire cu mai multe apartamente, fostii proprietari sau mostenitorii lor dobandesc cota-parte din proprietatea indiviza asupra tuturor partilor de constructii si instalatii, precum si asupra dotarilor, care, prin natura lor, nu se pot folosi decat in comun.
Cota de proprietate se dobandeste indiferent de cladirea, scara sau etajul la care este situat apartamentul.
In privinta terenurilor, dispozitiilor alin. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator.
Cotele de proprietate la care se refera prezentul articol se determina proportional cu suprafata construita.
In baza hotararii comisiei judetene si a hotararii judecatoresti, definitive, dupa caz, beneficiarul restituirii in natura a apartamentului va cere inscrierea dreptului sau in evidentele de publicitate. Hotararile comisiei judetene sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca, definitiva, constituie titlu de proprietate.
Art. 23. Procedurile speciale si cele pentru obtinerea documentatiilor necesare realizarii drepturilor prevazute de prezenta lege, precum si formele de publicitate imobiliara sunt scutite de taxa de timbru.
Art. 24. Rezolvarea cererilor privind restituirea in natura sau despagubirea pentru imobilele cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului se face numai in temeiul prevederilor prezentei legi.
Hotararile judecatoresti cu privire la imobilele prevazute la art. 1 din prezenta lege, ramase definitive si irevocabile, vor putea fi atacate cu recurs in anulare, intemeiat pe dispozitiile art. 330 din Codul de procedura civila.
Art. 25. Prin legi speciale se vor reglementa situatiile juridice ale altor imobile decat cele care fac obiectul prezentei legi, trecute in proprietatea statului inainte de 22 decembrie 1989, indiferent de destinatia lor initiala, inclusiv ale celor demolate pentru cauze de utilitate publica.
Art. 26. Fostii proprietari ai imobilelor cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, cu plata unor despagubiri, nu mai beneficiaza de masurile reparatorii prevazute de prezenta lege, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 2 alin. 2.
Masurile reparatorii prevazute de prezenta lege nu se aplica in cazul imobilelor cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului prin hotarari judecatoresti penale ori in temeiul Legii nr. 18/1968.
Suprafetele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 decembrie 1989 in posesia acestora si care depasesc suprafata aferenta constructiilor, raman in proprietatea statului.
Art. 27. Dreptul de a fi despagubit, potrivit dispozitiilor prezentei legi, se acorda si fostilor proprietari, respectiv mostenitorilor lor, ai imobilelor cu destinatia de locuinte, trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice dupa 6 martie 1945, care au fost instrainate pana la 22 decembrie 1989, prin vanzare-cumparare ori prin alte forme unor persoane fizice.
Art. 28. In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei. Guvernul va stabili, prin hotarare, normele metodologice de aplicare a legii.
Art. 29. Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
          home | adauga anunt | cautare avansata | oferte | credite | legislatie | contact

Ziare | Vanzari Masini | Reviste Ziare | Ziare si Reviste | Anunturi
reviste moda | Ziare de la a la z | Anunturi imobiliare | Prognoza Meteo
FaraComision.ro @2005-2010